ងចំនួននៃការហ្វីលីពីន

ជនដែលសំដៅទៅលើចំនួននៃការរស់អ្វីដែលនៅក្នុងតំបន់។ ប្រជាជននៃប្រទេសមួយគឺជាចំនួននៃមនុស្សរស់នៅក្នុងប្រទេសនោះ។ ផ្អែយើនួនសរុបនៃប្រជាជននៃប្រទេសហ្វីលីយោងទៅតាមការព្យាករនៃគណៈកម្មនៅលើប្រជាជន(ពួកគេ)។ គឺជាអ្វីដែលគណៈកម្មជនឬពួកគេ។ គណៈកម្មាធិនៅលើប្រជាជន(ពួកគេ)គឺជាភ្នាក់ងារនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីឌីអនុវត្តគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីដែលទាក់ទងទៅជននិងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងជីវិតនៃមនុស្សនៅទីនេះនៅក្នុងហ្វីលីពីន។