មេធាវីនៃប្រទេសហ្វីលី! ហ្វីមេធាវីទាំងអស់លើបណ្តាញ។


ដឹកនាំគ្រូបង្រៀននៅក្នុហ្វី-ថ្នាក់ទីបួន


ការណែនាំរបស់គ្រូបង្រៀនវាគឺជាបំណងដើម្បីក្លាយជាជំនួយការគ្រូបង្រៀនភាសាខ្មែរនៅក្នុងថ្នាក់ទីបួន។ ព្យាយាមនៃអ្នកនិពន្ធដែលតាមការសិក្សាមគ្គុទ្ទេសក៍បានចេញផ្សាយដោយការ សម្រាប់ការដញវ័យ។