នៅការចាប់ផ្តើមនៃការសំអាតនៅបរិវេណនៃក្រុងម៉ានីលឈូង

នៅការចាប់ផ្តើមនៃការសំអាតនៅបរិវេណនៃក្រុងម៉ានីលសមុទ្រ,ខុសគ្នា-សម័យទំនើបរិក្ខាប្រើដោយរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុលៃតម្រូវវា។ ក្នុងចំណោមភ្នាក់ងារនិងស្រុករដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលគឺជាការណែនាំដឹកជញ្ជូននៃការភក់នៅក្នុងរដូវ័រ។