ប្រវត្តិសាស្រ្តនៃការអភិវឌ្ឍនៃភាសាជាតិនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីដោយម្ងឺ លើ