មេធាវីនៃប្រទេសហ្វីលី! ហ្វីមេធាវីទាំងអស់លើបណ្តាញ។


មេធាវី,នឹងកាន់កនៅពីក្រោយនៃការសម្លាប់


នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះព្រឹក។

ហនជួបប្រទះសិទ្ធិមនុស្សមេធាវីនិងគណៈកម្មការលើសិទ្ធិមនុស្សនឹងធ្វើការចោទថាបានទទួលខុសក្នុងការសម្លាប់។ ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះបច្ចុប្បន្ននៅកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានអតីតអនុប្រធានបំផុតធម្មជាតិ។ ស្វាគមល្បាតហិ -។ ទូរទស្សល្បាតថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី ១១ ខែសីហាឆ្នាំ ២០១៦ រងរបួសជាទាហាននៅសមរភូមិយោធានិងមនុស្សថ្មីរបស់កងទ័ពនៅក្នុងទីក្រុ