របស់សហរដ្ឋអាមេទ័ពជើងទឹដុល្លារ ៣៣០ លានដុល្លារថវិកាសម្រាប់ការទិញតូចមួយផ្ទុកយន្តហោះពីរ