មេធាវីនៃប្រទេសហ្វីលី! ហ្វីមេធាវីទាំងអស់លើបណ្តាញ។


សង្ខេបនៃរឿងនេះអំពីទូលូ


មិនត្រឹមតែគេស្គាល់ថាជាការដ៏អស្ចារ្យទូទៅងអំឡុងពេលអាមេរិកកាន់កាប់. លូផងដែរគឺអ្នកនិពន្ធ។ គាត់គឺជាការទទួលស្គាល់មេដឹកនាំ កម្លាំងនៃបដិវត្តន៍រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនមួយដ៏អស្ចារ្យ យោធា។.